Ací tens informació d’interès sobre les proves homologades d’obtenció del Certificat de Nivell Bàsic A2 de Llengües 2018, així com el calendari de realització de les proves per a aquest curs al nostre Centre.

El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MECR) proporciona una base comuna per a l’elaboració de programes de llengües, orientacions curriculars, exàmens, manuals, etcètera, a tot Europa. Descriu de manera integradora el que han d’aprendre a fer els estudiants de llengües per tal d’utilitzar una llengua per comunicar-se, així com els coneixements i habilitats que han de desenvolupar per poder actuar de manera eficaç. El Marc de referència defineix nivells de domini de la llengua que permeten comprovar el progrés dels alumnes en cada fase de l’aprenentatge i al llarg de la seua vida.

Usuari Bàsic Usuari Independent Usuari Competent
A1
(Inicial)
A2
(Bàsic)
B1
(Llindar)
B2
(Avançat)
C1
(Domini Funcional)
C2
(Domini Expert)

Aquesta prova està regulada per l’Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del Certificat del Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

És una prova que serveix per acreditar el Nivell A2 de competència lingüística, tal com es defineix en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

 1. Permet l’obtenció del certificat del Nivell A2 dels idiomes estrangers cursats en els centres docents.
 2. Permet accedir al primer curs del Nivell B1 dels ensenyaments de idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’ idiomes.
 3. En cap cas suposa l’obtenció d’una plaça a les escoles oficials d’idiomes, perquè per a això s’ha de seguir el procediment establert pel que fa a preinscripció i matrícula.

CALENDARI – SANT BERTOMEU 2018 – 2019
Sol·licitud de participació en la prova dilluns 10 de desembre – divendres 14 de desembre
Publicació de les llistes provisionals d’admesos dilluns 17 de desembre – divendres 21 de desembre
Reclamacions divendres 21 de desembre
Publicació de l’estructura dels exercicis corresponents a cadascuna de les destreses, criteris d’avaluació, materials necessaris, data i hora. dilluns 7 de gener
Realització de la prova dijous 17, divendres 18 i dilluns 21 de gener
Publicació de les qualificacions abans del 10 de març
Expedició de les certificacions (a partir del) des de dilluns 1 d’abril

 

DOCUMENTS I FORMULARIS
Guia del candidat per a les proves homologades per als alumnes d’Educació Secundària i Formació Professional (2018-2019) GUIA DEL CANDIDAT (VALENCIÀ)
GUIA DEL CANDIDAT (CASTELLÀ)
Especificacions aprovades per la Comissió Mixta (2018-2019) ESPECIFICACIONS DE LA COMISSIÓ (VALENCIÀ)
ESPECIFICACIONS DE LA COMISSIÓ (CASTELLÀ)
Estructura de les proves  (2018-2019) ESTRUCTURA DE LES PROVES (CASTELLÀ)
Formulari de sol.licitud de matrícula a lliurar a Secretaria SOL.LICITUD MATRÍCULA A2 (VALENCIÀ)
Una vegada superada, hauràs de pagar les taxes corresponents GENERADOR DE TAXES
Amb les taxes pagades, emplena i lliura la sol·licitud d’expedició a Secretaria SOL.LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT A2

 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS SOBRE LES PROVES

Normativa Reguladora

Aquesta prova està regulada per l’Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del Certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

Què és la prova homologada?

És una prova que serveix per acreditar el Nivell Bàsic (A2) de competència lingüística, tal com ve definida en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
La prova és realitza anualment de forma gratuïta per a l’alumnat del centre.

Per a què serveix la prova homologada?

Permet l’obtenció del Certificat de Nivell Bàsic (A2) de l’idioma estranger escollit.

A més a més, permet accedir al primer curs de Nivell Intermedi de les ensenyances d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes.

En cap cas suposa l’obtenció d’una plaça en les escoles oficials d’idiomes, perquè per a això s’ha de seguir el procediment establert pel que fa a la preinscripció i la matriculació.

Qui pot presentar-se a la prova homologada?

Tot alumne o alumna que tinga, almenys, 16 anys complits o els complisca l’any natural de realització de la prova.

Què passa si algun candidat presenta NEE (necessitats educatives especials)?

En la celebració de la prova s’adaptarà la durada i les condicions de realització de la prova a les característiques de l’alumne o alumna derivades de la seva discapacitat.

De quins idiomes puc examinar-me?

Actualment al nostre centre únicament es poden matricular a anglès i francès

Com, quan, i on m’he d’inscriure?

A la secretaria del centre. Des del centre s’informarà sobre el procediment, els terminis i el lloc on has d’inscriure’t. En tot cas, el procés haurà d’iniciar un mes abans de l’inici de la realització de la prova, que podrà tenir lloc entre el 15 de desembre i el 28 de febrer.

Com s’estructura la prova homologada?

La prova homologada s’estructura en 4 parts, que avaluen les destreses següents: comprensió escrita (CE), comprensió oral (CO), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO).

Els candidats podran accedir a totes i cadascuna de les destreses sense que la superació de qualsevol d’elles siga requisit indispensable per poder realitzar les restants.

Quant dura la prova homologada?

La prova durarà aproximadament 2 hores i 15 min. La proposta de distribució és la següent:

Comprensió Escrita (CE) 35′

Comprensió Oral (CO) 25′

Expressió Escrita (EE) 75′

Expressió Oral (EO)

 • Preparació: 10′
  Monòleg: 2′
 • Parelles: 3 ‘- 4’
  Trio: 6 ‘

Les proves de les diferents destreses poden realitzar-se el mateix dia o en dies diferents.

Com és la prova homologada?

Els objectius generals i específics de cada destresa, adaptats del currículum del nivell bàsic per a la prova homologada, indiquen el que es pot demanar a l’alumne o alumna que siga capaç de fer en el nivell en què s’està examinant.

Quina és la nota per a superar la prova homologada?

Per obtenir el Certificat de Nivell Bàsic, serà necessari obtenir, almenys, el 60% en cadascuna de les quatre destreses.

Al percentatge obtingut en cada una de les destreses de què consta la prova homologada se li podrà sumar un 10% en cas que l’alumne o alumna haja obtingut una qualificació igual o superior a 7 en l’idioma estranger objecte de la prova en el curs immediatament anterior de la celebració de l’esmentada prova.

Les qualificacions s’expressaren amb els termes d’APTE o NO APTE.

IMPORTANT:

 • Per superar la prova s’ha d’obtenir la qualificació d’apte en totes i cadascuna de les destreses.
 • La qualificació final s’ha d’expressar en termes d’APTE / NO APTE.

On puc obtenir informació actualitzada sobre la prova? Puc veure alguna prova?

Per obtenir informació i veure algun model de prova de Nivell Bàsic (A2), realitzada a les escoles oficials d’idiomes, es pot accedir a la pàgina web de Conselleria, o bé, en les web de les EOI.

Per a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació: proves

On puc sol·licitar el certificat de Nivell Bàsic?

A la secretaria del centre expediran el certificat de superació corresponent al nivell bàsic a l’alumnat que va superar la prova homologada d’idiomes a què es refereix l’Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat del Nivell Bàsic per l’alumnat d’Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

Com he de sol·licitar-ho? Quant són les taxes?

Si has superat les proves del Nivell Bàsic d’Idiomes celebrades al centre i vols que et siga expedit el Certificat que ho acredite, sol·licita-ho a Secretaria:

 1. Emplena el formulari de sol.licitud que trobaràs al principi d’aquesta pàgina
 2. Paga les taxes corresponents a una entitat bancària col·laboradora de la Generalitat Valenciana
 3. Presenta la sol·licitud amb:
  • Document acreditatiu del pagament de taxes
  • Un còpia del NIE i porta l’original per confrontar-en el moment de lliurar la documentació

En pocs dies podràs recollir el certificat.

DOCUMENTS:

 • Sol·licitud: PDF (torna al principi d’aquesta pàgina)
 • Taxes: PDF (torna al principi d’aquesta pàgina)
  • Les taxes corresponents per al curs 2018-2019 són:
   • Ordinària: 13,74 €
   • Família nombrosa general: 6,87 € (cal acreditar-ho)
   • Família nombrosa especial: 0,00 € (cal acreditar-ho)
   • Discapacitat igual o superior al 33%: 6,87 € (cal acreditar-ho)

Què es el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MECR)

El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MECR) proporciona una base comuna per a l’elaboració de programes de llengües, orientacions curriculars, exàmens, manuals, etcètera, a tot Europa. Descriu de manera integradora el que han d’aprendre a fer els estudiants de llengües per tal d’utilitzar una llengua per comunicar-se, així com els coneixements i habilitats que han de desenvolupar per poder actuar de manera eficaç. La descripció també comprèn el context cultural on es situa la llengua. El Marc de referència defineix, així mateix, nivells de domini de la llengua que permeten comprovar el progrés dels alumnes en cada fase de l’aprenentatge i al llarg de la seua vida.

Usuari Bàsic Usuari Independent Usuari Competent
A1
(Inicial)
A2
(Bàsic)
B1
(Llindar)
B2
(Avançat)
C1
(Domini Funcional)
C2
(Domini Expert)

Més informació: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/indice.htm

MÉS INFORMACIÓ
Si no heu trobat la solució que buscàveu en cap de les preguntes anteriors podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a:

secretaria@santbertomeu.es