L’Educació Secundària està situada després de l’etapa d’Educació Primària i és la darrera etapa de l’educació obligatòria al actual Sistema Educatiu de la Llei Orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE). Hi accedeixen tot l’alumnat que ha acabat l’escolarització primària i acull les edats entre els 12 i els 16 anys.

L’Educació Secundària compren dos sub-etapes: una obligatòria de quatre cursos (fins als 16 anys) anomenada ESO i un altra postobligatòria de 2 cursos anomenada Batxillerat.

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics i s’organitza en diferents matèries. El quart curs, a més, posa especial atenció en l’orientació acadèmica posterior i en la integració a la vida laboral. L’alumnat que ha completat satisfactòriament l’ESO té la possibilitat d’accedir al món laboral o bé continuar estudis en la formació professional de grau mitjà, els ensenyaments esportius de grau mitjà, les arts plàstiques i disseny de grau mitjà o el Batxillerat.

Els ensenyaments de Batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s’haja obtingut el graduat en ESO o altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

 • Ed. Secundària = Ed. Sec. Obligatòria + Ed. Sec. Post-Obligatòria
 • Ed. Secundària = E.S.O + Batxillerat

Podeu fer click a l’esquema de l’esquerra o consultar més informació a la web del nostre Gabinet Psicopedagògic.

Horaris i Calendari Escolar

Podeu consultar el Calendari Escolar ací: CALENDARI ESCOLAR

Podeu consultar els horaris dels alumnes de Secundària ací: HORARIS SECUNDÀRIA.

Horari d’atenció a pares

Podeu consultar els horaris d’atenció a pares dels tutors ací: HORARIS ATENCIÓ PARES.

Tutories

S’entén l’acció tutorial com una tasca pedagògica encaminada a la tutela, acompanyament i seguiment de l’alumnat amb la intenció que el procés educatiu de cada alumne s’orientés cap a la seua formació integral i tinga en compte les seues característiques i necessitats personals.

Cada grup d’alumnes (A o B) té DOS cotutors/es designats/des per la Direcció de Secundària. Les cotutories d’un mateix curs es reuneixen periòdicament amb el/la Cap d’Estudis per planificar les activitats a desenvolupar amb els alumnes, preparar les reunions amb els pares, sessions d’avaluació dels professors, etc.

El Programa de Tutoria Compartida o Cotutoria, crea la figura del/a cotutor/a, per tal de donar suport a la tasca del tutor/a d’una forma més personalitzada amb l’alumnat.

Grup A Grup B
1 ESO Mamen Sanchís
Lola Sabater
Lucía Arnal
Mayte Reus
2 ESO Joan Cardo
Elena Pérez
M. Carmen Pérez
J. Ignacio Palanca
3 ESO M. Dolores Camps
Beatriz Rodríguez-Arias
Benita Del Rey
Teresa Martínez
4 ESO Merxe Lluna
Paco Benavent
Arcadi Sánchez
Sergio Badal
1 BATX M. Dolores Camps
María José Sánchez
Amparo Vera
Júlia Miralles
2 BATX Mónica Laparra
Jose Vte. Ferriol
Xusa Alemany
Aurora Córcoles

Departaments

Les matèries i els professors de Secundària s’organitzen en Departaments.

En aquesta secció hi trobareu les pàgines amb informació pròpia de cada departament:

 • DEPARTAMENT DE CIÈNCIES
  • Cap de Departament: M. Carmen Pérez
  • Incorpora les matèries de Ciències, a més de Educació Física, Tecnologia i Música
 • DEPARTAMENT DE LLENGÜES
  • Cap de departament: Júlia Miralles
  • Incorpora les matèries de Llengües
 • DEPARTAMENT D’HUMANITATS
  • Cap de departament: Xusa Alemany
  • Incorpora les matèries d’Humanitats i Ciències Socials, a més de Plàstica
 • DEPARTAMENT MÀRQUETING I XARXES
  • Cap de departament: Carmen Torró
  •  Incorpora les matèries d’Informàtica i TIC, Economia i el Grup de Màrqueting
 • DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
  • Cap de departament: M. Dolores Camps
  • Incorpora els servicis: Gabinet Psicopedagògic

Direcció d’Etapa

Encarem aquest curs amb un nou Equip Directiu i l’objectiu de continuar amb la línia encetada per l’equip anterior, a qui agraïm i felicitem per la feina feta.

 • Titularitat: RAÚL NAVARRO
 • Nova Direcció de Secundària AURORA CÓRCOLES
 • Nova Cap d’Estudis: EVA CALLEJA

Més informació i contacte

Podeu contactar amb la Direcció de Secundària escrivint un e-mail adreçat a la següent direcció:

 • secundaria@santbertomeu.es