Són funcions de l’Equip de Pastoral:

Convocar i presidir les reunions de l’ Equip de Pastoral.

Proposar les línies d’acció de la dimensió evangelitzadora del Projecte Educatiu i realitzar el seu seguiment.

Orientar l’acció pastoral del Centre cap a una participació responsable en la comunitat cristiana.

Actuar en col·laboració amb el Departament de Religió pel que fa a l’ensenyança religiosa.

Coordinar el Departament de Religió, impulsant el procés d’ensenyança-aprenentatge de l’àrea de Religió i el diàleg fe-cultura.

Mantindre relació habitual amb els responsables de l’acció pastoral de l’Església local i prestar-li una col·laboració eficaç.

Prolongar l’acció pastoral de l’escola entre les famílies de la Comunitat Educativa.

Col·laborar en la programació i realització del conjunt de les activitats educatives del Centre i de la tasca orientadora dels tutors.

Presentar per a la seua aprovació a l’Equip Directiu el Pla de Pastoral del Centre.