Són funcions de l’Equip de Pastoral:

  • Convocar i presidir les reunions de l’ Equip de Pastoral.
  • Proposar les línies d’acció de la dimensió evangelitzadora del Projecte Educatiu i realitzar el seu seguiment.
  • Orientar l’acció pastoral del Centre cap a una participació responsable en la comunitat cristiana.
  • Actuar en col·laboració amb el Departament de Religió pel que fa a l’ensenyança religiosa.
  • Coordinar el Departament de Religió, impulsant el procés d’ensenyança-aprenentatge de l’àrea de Religió i el diàleg fe-cultura.
  • Mantindre relació habitual amb els responsables de l’acció pastoral de l’Església local i prestar-li una col·laboració eficaç.
  • Prolongar l’acció pastoral de l’escola entre les famílies de la Comunitat Educativa.
  • Col·laborar en la programació i realització del conjunt de les activitats educatives del Centre i de la tasca orientadora dels tutors.
  • Presentar per a la seua aprovació a l’Equip Directiu el Pla de Pastoral del Centre.

També, oferir possibilitats als pares i al personal del Centre, perquè la Pastoral és tasca de tots.