La política de qualitat del Col·legi “Parròquia Sant Bartomeu” s’ha establert com la definició de la MISSIÓ (raó de ser del Centre), la VISIÓ (lloc estratègic que el Centre pretén aconseguir en el mig, llarg termini) i els VALORS (idees, principis i punts forts sobre els quals el Centre es fonamenta per a aconseguir la visió).

A més de la definició de la missió, visió i valors, el Centre estableix com a objectius bàsics i inicials de la seua Política de Qualitat l’orientació cap a:

 • El compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables a l’activitat educativa realitzada pel Col·legi Parròquia Sant Bertomeu.
 • La satisfacció permanent de les necessitats, demandes i expectatives dels clients del Centre.
 • Millora Contínua.

Missió

 • Com Col·legi Diocesà afavorim l’educació de cadascú dels alumnes des d’una concepció cristiana de la vida, de l’home i del món establint una síntesi entre la fe i les distintes disciplines acadèmiques, seguint les directrius de l’Església Diocesana de València.
  Els principis en què ens basem són:Desenvolupament de la missió:

El nostre carisma, com el de l’Església Diocesana, és el de promoure tots els carismes, donat que la diocesaneïtat radica en deixar-se educar per l’Evangeli de Jesucrist i educar des d’ell a tots els membres de la Comunitat Educativa.

Com a part de la parròquia tenim a l’Església adulta com a referent clar per al desenvolupament de la nostra labor educativa.

 • Fent una opció clara d’obertura als més desfavorits.
 • Eduquem els nostres alumnes també en la dimensió transcendent.
 • Oferir una educació de qualitat amb implicació i corresponsabilitat de tots els agents educatius.
 • Promoure l’educació integral de la persona des de la diversitat, com a esser individual i diferenciat, amb capacitats i potencialitats úniques que hi ha que atendre i desenvolupar.
 • Respondre al compromís amb la societat de Godella en què participem amb sentit ètic i responsable, obert a les demandes de l’entorn i la realitat social.
 • Actuar des del nostre caràcter cristià i segons l’estil educatiu dels col.legis diocesans, que proposa tres eixos fe, cultura i vida.Visió:
  Ser centre actiu i dinàmic que afavorisca que els alumnes es responsabilitzen amb il·lusió de la seua formació i projecció de futur per arribar a realitzar-se personal i professionalment. El Col·legi Sant Bertomeu considera l’escola com un lloc privilegiat d’educació integral de la persona en totes les seues dimensions conforme a una visió humana i cristiana de la vida.

Visió

En les nostres Persones:

 • Augmentar la implicació del personal del centre en el projecte educatiu (en sentit ample) del mateix.
 •  Millorar el desenvolupament del potencial professional del personal del Centre.
 •  Millorar el clima laboral entre el personal docent dels nostres centres.
 •  Fer que la innovació, la creativitat i la renovació pedagògica siga una constant en el treball diari.
 • Fomentar i potenciar una pedagogia del compromís que facilite la implicació i el protagonisme de les persones per afrontar els seus problemes i la transformació de la seua realitat.

Per al nostre Centre:

 • Definir i implantar una estructura organitzativa (responsabilitats i funcions) clara. Establir canals fluïts i eficaços de comunicació en sentit ascendent/descendent i horitzontal.
 • Marcar uns principis generals comuns en la Metodologia en el procés ensenyament-aprenentatge.
 • Millorar les infraestructures del centre des d’una adequada planificació econòmica i optimització dels nostres recursos.
 • Optimitzar l’ús de ferramentes institucionals al servei dels Col·legis Diocesans
 • Participar en activitats que donen a conèixer el Centre i l’integren socialment, promogudes per organismes públics, locals, provincials…

En els nostres Alumnes:

 • Aconseguir que els nostres alumnes tinguen una experiència positiva en el seu pas pel col·legi.
 • Augmentar la vinculació dels alumnes en la Comunitat Parroquial. Considerar l’alumne com membre actiu del Centre i demanar la seua presència i implicació en les activitats que siguen de la seua competència.
 • Presentar-se com a família educadora, per tal que els xiquets i jóvens troben en ella l’ acollida convenient per al seu aprenentatge.

En les nostres Famílies:

 • Afavorir una educació com a missió compartida Església-Família-Col·legi.
 • Aconseguir una major implicació dels pares en la vida del centre.
 • Augmentar la vinculació dels Pares en la Comunitat Parroquial.
 • Implicar les famílies en el projecte: promoure la responsabilitat en l’educació dels seus fills i promocionar la relació entre el centre i les famílies a través del pla d’acollida.

Respecte a l’Entorn:

 • Ser percebut per l’entorn com Centre amb identitat diocesana.
 • Aconseguir la coordinació i aliances amb altres centres diocesans i/o d’entitat catòlica de la zona, així com amb altres centres concertats.

Valors

 • Aconseguir una major apertura de les instal·lacions del nostre centre a altres necessitats, principalment parroquials.
 • Aconseguir que els nostres centres passen de ser escola-institució a escola-comunitat amb un referent clar en la comunitat cristiana.
 • Crear contactes amb l’entorn, posant a la seua disposició persones i locals, organitzant serveis de promoció i activitats comunicatives obertes a tots.
 • Conèixer i implicar-se en realitats properes al centre.
 • Utilitzar els recursos espacials de l ‘entorn ( horta, teatre…)

Els nostres valors emanen del Caràcter Propi de tots els Col.legis Diocesans. Les claus per al procés educatiu d’un Col·legi Diocesà:

 • Fe: Home en relació amb Déu.
 • Esperança: Pedagogia centrada en el desenvolupament de les capacitats de cada alumne.
 • Caritat: La vida com do rebut per a ser al mateix temps donat.

Des del convenciment del seu valor i originalitat oferim la nostra proposta educativa basada en els següents principis i valors:

 • Coloquem l’alumnat al centre del fet educatiu.
 • Destaquem la personalització de les relacions educatives.
 • Promovem la solidaritat amb els més desafavorits.
 • Fem real la participació corresponsable dels diversos estaments de la comunitat educativa.
 • Afavorim la dimensió ètica i transcendent.
 • Propiciem un ambient de serenitat, familiaritat i alegria.
 • Promovem actituds que fomenten el sentit crític, la recerca de la veritat, la disposició per a la llibertat i la tolerància, el compromís per la justícia, la solidaritat i l’ecologia, la col·laboració en la construcció de la convivència i la pau.
 • Motivem i estimulem l’activitat, la creativitat, les destreses i les habilitats. Promovem el diàleg fe – cultura – vida.
 • Promovem la comunicació social.
 • Avaluem la qualitat de la nostra acció educativa.

Som una escola oberta.