L’Educació Primària és l’etapa de l’ensenyament formal que s’encarrega de l’alfabetització de l’alumne i de transmetre-li els continguts culturals més bàsics de manera que puga entendre el món que l’envolta i motivar-se per aprendre.Els continguts inclouen lectoescriptura en la llengua de l’escola, càlcul bàsic, coneixements del medi social i natural i en la majoria de casos ensenyaments artístics elementals.

Al actual Sistema Educatiu regulat per la  Llei Orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), l’Educació Primària consta de sis cursos i s’inicia l’any quan el xiquet/a fa sis anys. Les matèries són impartides per mestres amb la titulació específica per a aquesta etapa i ocasionalment amb altres docents i professionals de suport.

Podeu fer click a l’esquema de l’esquerra o consultar més informació a la web del nostre Gabinet Psicopedagògic.

Tutories

S’entén l’acció tutorial com una tasca pedagògica encaminada a la tutela, acompanyament i seguiment de l’alumnat amb la intenció que el procés educatiu de cada alumne s’orientés cap a la seua formació integral i tinga en compte les seues característiques i necessitats personals.

Cada grup d’alumnes té un tutor/a designat/a per la Direcció de Primària. Les tutories d’un mateix curs es reuneixen periòdicament amb el/la Cap d’Estudis per planificar les activitats a desenvolupar amb els alumnes, preparar les reunions amb els pares, sessions d’avaluació dels professors, etc.

TUTORIES 2020-2021

  • En breu.

Direcció d’Etapa

  • Titularitat: RAÚL NAVARRO
  • Direcció de Primària:  ESPERANZA ORTIZ
  • Cap d’Estudis: ADRIÁN ROMERO

Més informació i contacte

Podeu contactar amb la Direcció de Primària escrivint un e-mail adreçat a la següent direcció:
  • primaria  ARROVA   santbertomeu.es