Ací tens informació d’interès sobre les proves homologades d’obtenció del Certificat de Nivell Bàsic A2 de Llengües, així com el calendari de realització de les proves per a aquest curs al nostre Centre.

El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MECR) proporciona una base comuna per a l’elaboració de programes de llengües, orientacions curriculars, exàmens, manuals, etcètera, a tot Europa. Descriu de manera integradora el que han d’aprendre a fer els estudiants de llengües per tal d’utilitzar una llengua per comunicar-se, així com els coneixements i habilitats que han de desenvolupar per poder actuar de manera eficaç. El Marc de referència defineix nivells de domini de la llengua que permeten comprovar el progrés dels alumnes en cada fase de l’aprenentatge i al llarg de la seua vida.

Usuari Bàsic Usuari Independent Usuari Competent
A1
(Inicial)
A2
(Bàsic)
B1
(Llindar)
B2
(Avançat)
C1
(Domini Funcional)
C2
(Domini Expert)

Aquesta prova està regulada per l’Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del Certificat del Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

És una prova que serveix per acreditar el Nivell A2 de competència lingüística, tal com es defineix en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

  1. Permet l’obtenció del certificat del Nivell A2 dels idiomes estrangers cursats en els centres docents.
  2. Permet accedir al primer curs del Nivell B1 dels ensenyaments de idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’ idiomes.
  3. En cap cas suposa l’obtenció d’una plaça a les escoles oficials d’idiomes, perquè per a això s’ha de seguir el procediment establert pel que fa a preinscripció i matrícula.

CALENDARI – SANT BERTOMEU 2020 – 2021
Sol·licitud de participació en la prova fins 4 de desembre
Publicació de les llistes provisionals d’admesos  9 de desembre
Reclamacions  10 de desembre
Publicació del llistat definitiu i de l’estructura dels exercicis corresponents a cadascuna de les destreses, criteris d’avaluació, materials necessaris, data i hora. 7 de gener
Realització de la prova 21 i 22 de gener  (Anglés)

25 de gener (Francés)

Publicació de les qualificacions abans del 10 març
Expedició de les certificacions (a partir del) al mes d’abril (per determinar)

DOCUMENTS I FORMULARIS
Guia del candidat per a les proves homologades per als alumnes d’Educació Secundària i Formació Professional GUIA DEL CANDIDAT (VALENCIÀ)
GUIA DEL CANDIDAT (CASTELLÀ)
Una vegada superada, hauràs de pagar les taxes corresponents GENERADOR DE TAXES
Amb les taxes pagades, emplena i lliura la sol·licitud d’expedició a Secretaria SOL.LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT A2

MÉS INFORMACIÓ
Si no heu trobat la solució que buscàveu en cap de les preguntes anteriors podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a:

secretaria@santbertomeu.es