L’Educació Secundària està situada després de l’etapa d’Educació Primària i és la darrera etapa de l’educació obligatòria al actual Sistema Educatiu de la Llei Orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE). Hi accedeixen tot l’alumnat que ha acabat l’escolarització primària i acull les edats entre els 12 i els 16 anys. L’Educació Secundària compren dos sub-etapes: una obligatòria de quatre cursos (fins als 16 anys) anomenada ESO i un altra postobligatòria de 2 cursos anomenada Batxillerat.

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics i s’organitza en diferents matèries. El quart curs, a més, posa especial atenció en l’orientació acadèmica posterior i en la integració a la vida laboral. L’alumnat que ha completat satisfactòriament l’ESO té la possibilitat d’accedir al món laboral o bé continuar estudis en la formació professional de grau mitjà, els ensenyaments esportius de grau mitjà, les arts plàstiques i disseny de grau mitjà o el Batxillerat.

Els ensenyaments de Batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s’haja obtingut el graduat en ESO o altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

 • Ed. Secundària = Ed. Sec. Obligatòria + Ed. Sec. Post-Obligatòria
 • Ed. Secundària = E.S.O + Batxillerat

Podeu fer click a l’esquema de l’esquerra o consultar més informació a la web del nostre Gabinet Psicopedagògic.

 

Calendari Escolar

Feu click al PDF següent: CALENDARI ESCOLAR 20-21
 

Horaris del l’alumnat

Feu click al PDF següent: (EN BREU)
 

Horari d’atenció a famílies

Feu click a PDF següent: HORARIS FAMÍLIES SECUNDARIA 20-21

E-mails del professorat

Feu click al PDF següent: EMAILS PROFESSORAT

 

Tutories

S’entén l’acció tutorial com una tasca pedagògica encaminada a la tutela, acompanyament i seguiment de l’alumnat amb la intenció que el procés educatiu de cada alumne s’orientés cap a la seua formació integral i tinga en compte les seues característiques i necessitats personals.

Cada grup d’alumnes (A o B) té DOS cotutors/es designats/des per la Direcció de Secundària. Les co-tutories d’un mateix curs es reuneixen periòdicament amb el/la Cap d’Estudis per planificar les activitats a desenvolupar amb els alumnes, preparar les reunions amb els pares, sessions d’avaluació dels professors, etc.

El Programa de Tutoria Compartida o Co-tutoria, crea la figura del/a cotutor/a, per tal de donar suport a la tasca del tutor/a d’una forma més personalitzada amb l’alumnat.

Feu click al PDF següent:  HORARIS_FAMÍLIES_SECUNDARIA_20-21

 

Departaments

Les matèries i els professors de Secundària s’organitzen en Departaments.

En aquesta secció hi trobareu la informació pròpia de cada departament:

 • DEPARTAMENT DE CIÈNCIES
  • Cap de Departament: M. Carmen Pérez
  • Al Departament de Ciències tenim com a objectiu despertar l’interès per les ciències, la música, la tecnologia i el coneixement en general al nostre alumnat, que utilitzen la nostra branca de coneixement per entendre el món que els envolta i per actuar en la seua vida de forma sana i responsable. Al departament estan adscrites les següents assignatures: Biologia i geologia, Física i química, Dibuix Tècnic, Ciències del món contemporani, Matemàtiques, Música, Tecnologia, Educació Física, Projecte Interdisciplinari i Cultura científica.
  • Blog de M. Carmen Pérez (Matemàtiques): http://paismates.blogspot.com/
 • DEPARTAMENT DE LLENGÜES
  • Cap de departament: Júlia Miralles 
  • Atesa la importància que té en la nostra cultura la comunicació, l’educació en la llengua i la literatura significa dotar l’alumnat de l’habilitat necessària per a usar-la correctament i adequadament tant a l’oral com a l’escrit, així com de la seua interpretació i comprensió en els diferents contextos i situacions comunicatives. És l’instrument, doncs, per a la comprensió de la realitat, la construcció del coneixement, el raonament verbal, l’expressió de l’afectivitat i la generació d’idees pròpies. Un dels objectius primordials és formar parlants plurilingües i interculturals. En el cas de les llengües estrangeres, la comunicació en alguna d’elles suposa l’enriquiment de les relacions socials i el desenvolupament en situacions de comunicació diferents a les habituals.
 • DEPARTAMENT D’HUMANITATS
  • Cap de departament: Xusa Alemany
  • El Departament dHumanitats preten ser el pont entre les diferents assignatures que tracten d‘abordar la complexitat de la naturalesa humana i que conviuen al centre. Aquestes són: la Història, les Ciències Socials l’Art i la Estètica, la Geografia, la Filosofia, la Religió i la Plàstica. Es tracta, doncs, d‘un departament interdisciplinar amb un nexe comú: l’esperit humanístic.
 • DEPARTAMENT MÀRQUETING I XARXES
  • Cap de departament: Carmen  Torró
  • Suport Informàtic: Sergio Badal 
  • El Departament de Màrqueting i Xarxes es l’encarregat de l’imatge corporativa del Centre, d’aquest web i de les xarxes socials. Incorpora les matèries d’Informàtica i TIC, Economia i el Grup de Màrqueting
 

Direcció d’Etapa

 • Titularitat: Raúl Navarro
 • Direcció de Secundària: Aurora Córcoles
 • Cap d’Estudis de Secundària: Eva Calleja
 

Més informació i contacte

Podeu contactar amb la Direcció de Secundària escrivint un e-mail adreçat a la següent direcció:

 • secundaria  ARROVA santbertomeu.es