Slide L'ESCOLA Caràcter propi: missió, visió i valors Descobreix-nos

Caràcter Propi

El centre Parròquia Sant Bartomeu naix com a escola humilde de poble, però amb una missió molt clara: ajudar i estar implicat en totes les activitats lúdiques, culturals, solidàries i compromeses amb la comunitat del pobles de Godella.
Així és com l’escola estableix com a objectius bàsics la seua Política de Qualitat orientada cap a:
El compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables a l’activitat educativa realitzada pel Col·legi Parròquia Sant Bertomeu.
La satisfacció permanent de les necessitats, demandes i expectatives de les mares i pares, així com del l’alumnat del Centre.
Una millora contínua per donar una educació qualificada, actual i adaptada a les necessitats de tots els alumnes.

MISSIÓ

Com Col·legi Diocesà afavorim l’educació de cadascú dels alumnes des d’una concepció cristiana de la vida, de l’home I del món establint una síntesi entre la fe i les distintes disciplines acadèmiques, seguint les directrius de l’Església Diocesana de València.

 

Els principis en què es basa l’escola és, tal i com fa l’Església Diocesana, el nostre carisma és el de promoure totes les persones. D’eixa manera eduquem segons l’Evangeli de Jesucrit i educar, des d’ell, donat que la diocesaneïtat radica en deixar-se educar per l’Evangeli de Jesucrist i educar des d’ell a tots els membres de la Comunitat Educativa.
Volem que l’escola Parròquia Sant Bartomeu siga un centre que oferix una educació de qualitat, un centre on es formen persones, i la nostra missió és:
Ser una opció clara d’obertura als més desfavorits.
Educar els nostres alumnes també en la dimensió transcendent.
Oferir una educació de qualitat amb implicació i corresponsabilitat de tots els agents educatius.
Promoure una educació integral de la persona des de la diversitat, com a ésser individual i diferenciat, amb capacitats i potencialitats úniques que hi ha que atendre i desenvolupar.
Respondre al compromís amb la societat de Godella, ja que participem amb sentit ètic i responsable, obert a les demandes de l’entorn i la realitat social.
Actuar des del nostre caràcter cristià i segons l’estil educatiu dels col.legis diocesans, que proposa tres eixos fonamentals: fe, cultura i vida.

VISIÓ

Al Col·legi Sant Bertomeu considerem l’escola com un lloc privilegiat d’educació integral de la persona en totes les seues dimensions conforme a una visió humana i cristiana de la vida. És per això que som un centre actiu i dinàmic que afavoreix que els alumnes es responsabilitzen amb il·lusió de la seua formació i projecció de futur per arribar a realitzar-se personal i professionalment.
Els nostres objectius són:
Comptar amb un equip docent implicat I motivat en el projecte educatiu.
Fer que la innovació, la creativitat i la renovació pedagògica siga una constant en el treball diari.
Fomentar i potenciar una pedagogia del compromís que facilite la implicació i el protagonisme de les persones per afrontar els seus problemes i la transformació de la seua realitat.
Augmentar la vinculació dels alumnes en la Comunitat Parroquial. Considerar l’alumne com membre actiu del centre i demanar la seua presència i implicació en les activitats que siguen de la seua competència.
Que l’escola siga considerada com a família educadora, per tal que els xiquets i jóvens troben en ella l’ acollida convenient per al seu aprenentatge.
Aconseguir una major implicació dels pares en la vida del centre i la comunitat parroquial.
Implicar les famílies en el projecte: promoure la responsabilitat en l’educació dels seus fills i promocionar la relació entre el centre i les famílies a través del pla d’acollida.
Obertes al servei als altres, acceptant i respectant “l’altre”; sent solidaris; sent capaços de viure i treballar junt.
Aconseguir que els nostres centres passen de ser escola-institució a escola-comunitat amb un referent clar en la comunitat cristiana.
Crear contactes amb l’entorn, posant a la seua disposició persones i locals, organitzant serveis de promoció i activitats comunicatives obertes a tots.
Finalment, volem que la formació que oferim siga de Qualitat i així ho perceben els pares, alumnes i personal del centre. Que puga satisfer les seues expectatives.

VALORS

Els nostres valors emanen del Caràcter Propi de tots els Col.legis Diocesans. Les claus per al procés educatiu d’un Col·legi Diocesà:
Fe: Home en relació amb Déu.
Esperança: Pedagogia centrada en el desenvolupament de les capacitats de cada alumne.
Caritat: La vida com do rebut per a ser al mateix temps donat.
Des del convenciment del seu valor i originalitat oferim la nostra proposta educativa basada en els següents principis i valors:
L’alumnat és el centre del fet educatiu.
Destaquem la personalització de les relacions educatives.
Promovem la solidaritat amb els més desafavorits.
Fem real la participació corresponsable dels diversos estaments de la comunitat educativa.
Afavorim la dimensió ètica i transcendent.
Propiciem un ambient de serenitat, familiaritat I alegria.
Promovem actituds que fomenten el sentit crític, la recerca de la veritat, la disposició per a la llibertat i la tolerància, el compromís per la justícia, la solidaritat i l’ecologia, la col·laboració en la construcció de la convivència i la pau.
Motivem i estimulem l’activitat, la creativitat, les destreses i les habilitats. Promovem el diàleg fe – cultura – vida.
Promovem la comunicació social.
Avaluem la qualitat de la nostra acció educativa.

Som una escola oberta.